Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

ISO certifikace zaručuje kvalitu zboží a služeb

Žijeme ve světě norem. Alespoň pokud se jedná o hodnocení kvality výrobků. Od potravin až po osobní automobily. S normami se setkáváme na každém kroku. Přesněji řečeno s normami kvality, tedy s ISO certifikáty. Z principu trhu je konkurenceschopnost výrobků životně důležitá. Ale nejen výrobky podléhají kontrole kvality. Hodnotí se i procesní kvalita firmy. Aby bylo možné kvalitu hodnotit, bylo nutné stanovit jednotný, schválený a závazný předpis. A společným identifikátorem těchto normativů je mezinárodně známá ISO certifikace.

ISO certifikace nebo ISO certifikáty – tato označení vídáme v reklamách, kterou se prezentují firmy. Deklarují, že tento normativ splňují. Nejčastěji se jedná o ISO 9000.

Co je ukryto pod označením ISO?

ISO je zkratkou anglického názvu International Organization of StandardizationMezinárodní organizace pro normalizaci. Tato organizace je tím, kdo určuje mezinárodně závazná pravidla pro výrobky nebo služby, u nichž je žádoucí zajistit, že budou bezpečné, spolehlivé a kvalitní. A také tou, která uděluje ISO certifikáty.

Normy ISO se týkají celého portfolia oblastí výroby a služeb, vyjma oblasti elektrotechniky, a počet ISO certifikací se pohybuje v řádu 18 tisíc.

Zaváděním mezinárodně uznávaných normativů ISO, krom hodnocení kvality jak výroby, služeb a výrobků, je přínosem i s tím ruku v ruce jdoucí úspora v nákladech, snižují se ztráty, nekvalita a zvyšuje se produktivita.

V České republice, která je jednou ze 160 řádných členských zemí, je zastupující organizací Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a to od roku 2009.

 ISO certifikace v České republice

Na různých úrovních jsme se v minulosti setkávali s různými normativy. V tuzemsku to například byly a stále ještě jsou normy ČSN, ze zahraniční známe normy DIN, EN, BS nebo GOST. Ale tyto v současnosti přebírají věcný obsah nebo jsou plně nahrazovány jednotnými zmíněnými normativy označenými ISO certifikace.

ISO 9000

Nejvíce rozšířenou normou, která vešla ve všeobecné povědomí, je norma ISO 9000. Pod tímto označením je sloučena řada norem ISO označovaných ISO 9001 – 9004.

Tato norma předepisuje a hodnotí oblast řízení jakosti. A pro dokladovatelnost plnění zmiňovaných normativů absolvují organizace tzv. proces ISO certifikace. Na základě prověření hodnotící auditorskou organizací, za předpokladu vyhovujícího výsledku, příslušná firma nebo služba obdrží mezinárodně uznávaný ISO certifikát. A tento certifikát se v pravidelných intervalech (3 roky) obnovuje prostřednictvím následných kontrolních auditů.

ISO certifikace

Jak již bylo zmíněno, tak vlastnictví certifikace dle normativů ISO je mezinárodně respektovaným vysvědčením pro firmu nebo službu a je tím garantována úroveň kvality a řízení jakosti výroby nebo poskytovaných služeb.

Publikováno: Neděle, 2 Březen, 2014 autorem Facemag.cz