Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Clo představuje další náklady, které je nutné zahrnout do účetnictví!

Účetnictví pro někoho představuje podvojné účetnictví a pro jiného zase daňovou evidenci. Ať tak nebo tak, ať už velká nebo malá firma, pro správné placení daní je třeba mít pořádek především ve výnosech a nákladech. Clo patří mezi náklady a nejedná se jenom o samotné zaplacené peníze, ale i náklady s celním procesem spojené.

Clo je prastarý prostředek získávání peněz státem a stejně tak celní řízení komplikuje život podnikatelům už dlouhá staletí. Účelem celního řízení je rozhodnout o propuštění zboží do navrženého celního režimu a uplatnit příslušná tarifní či netarifní obchodněpolitická́ a fiskální opatření. Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány následující poplatky. Hlavní a nejdůležitější ze všeho je dovozní clo. Není možné zapomenout ani na dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky, které mají za úkol ochránit lokální zemědělce a ztížit situaci zemědělcům zahraničním. Při dovozu se také platí daň z přidané hodnoty a u produktů, na které je uvalena, nechybí požadavek na spotřební daň. Platit ale může být třeba i jakékoli další nepřímé daně.

Při vývozu zboží jsou vyměřovány a vybírány vývozní clo, vývozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky. Současně vzniká také nárok na odpočet DPH.

 money22

Celní řízení se zahajuje na základě předložení celního prohlášení deklaranta, přijatého celním úřadem. V kontaktu s orgány celní správy se celní prohlášení obyčejně podává v písemné nebo elektronické podobě. Pro účely podání celního prohlášení v obchodním styku, bývá v zemích EU obvykle používáno celní prohlášení v listinné formě jednotného správního dokladu (JSD). Údaje uvedené v JSD by měly být deklarantem hodnověrně doloženy, proto bývají pro průkazní účely spolu s celním prohlášením vyžadovány a předkládány i některé z následujících dokumentů. Obchodní faktura, deklarace celní hodnoty u dodávek zboží, certifikát o původu zboží v předepsané formě, přepravní doklad, balící list a další předepsané nebo dohodnuté doklady.

Celní orgány mohou zaměřit svoji kontrolu výhradně na správnost předložených dokladů, mohou však přistoupit i k namátkové nebo úplné fyzické kontrole zboží, která ovšem není zákonem striktně vyžadována. Pro účely vyměření cla se v celní praxi používá výhradně integrovaného unitárního celního sazebníku. Celní sazebník je základním nástrojem realizace celního kodexu, vyhlašuje se nepravidelně formou nařízení rady v souladu s aktuálními zájmy a potřebami unie. Celní sazebník představuje systém, který je ucelený v kombinaci dvou základních údajů – číselného označení zboží a celního sazebního opatření.

Publikováno: Úterý, 12 Leden, 2016 autorem Facemag.cz